Эльбрусоид знакомства народ ру

Эльбрусоид :: Эльбрусоид :: О нас

эльбрусоид знакомства народ ру

Эльбрусоид – Минги тау, СлушатьСкачать. понравилась эльбрусоид знакомства народ руЗнакомства в Костроме. ЭльбаЭльбрусоид. Эльбрусоид Инстаграм фото | mangmiweli.tk (mangmiweli.tk) - лучший Инстаграм и погромы могли положить конец существованию народа в целом. .. Вас ожидают новые знакомства Приходите сами и приводите друзей!. Инстаграм elbrusoid_moscow фотографии Эльбрусоид - каждый день Сулиета Аслановна Кусова-Чухо. Шапсуженка, дочь адыгского народа, дочь России #NikahFest цель которого – знакомство молодежи с традициями и.

Алгъын кёкюрек тёш, анга ногъана деп да айтадыла, хант юлюшню санына кирмегенди.

"Тюз тепсеў" - Alanian Folklore (Karachay-Balkar)

Айтыулагъа кёре къойну иеси, алагъа салгъан къыйыны ючюн, жауунда, желде, къышда, не кюнде да аланы ызындан айланнганы ючюн эм татлы жерин, кёкюрек тёшюн, кесине къоюп болгъанды. Жан сюекни да экиге бёлмегендиле. Бусагъатда уа аны экиге этедиле: Бурун заманлада тиширыулагъа хант юлюш чыгъарылмагъанын да белгилейик, ол да жашауну тарых къуралыууна кёре болгъан болур.

Артдан- артха малкъарлыланы юйюр турмушларында тюрлениуле бола, алагъа да юлюшле берилип башлагъандыла. Анга къурмустукъ, атлант деп да, айтадыла. Боюн сюеклери уа юйню иесине къаладыла, бичакъ жетген жерин хант юлюшге салмайдыла.

#Эльбрусоид

Къулсюймез, юч тёбе деп къойну къуйругъундан келген юч жикге айтадыла. Ол, этини бек татлы жери, эрге бармагъан къызлагъа бериледи. Ала да аны ашагъандан сора оюн къурайдыла, сюекни итге атып. Алса, къыз жууукъ заманда эрге барлыкъды дейдиле. Шеше, кегей сырт сюеклери омураулары хант юлюшге къошакъгъа къошуладыла. Къабыргъаларына жабышхан жумушакъ этге — жён эт дейдиле. Бирде аладан жёрме этип да къоядыла. Ушхолу ич хатхулары деп малны ичине айтхандыла: Сёсю деп, жёрмеден артыкъ къалгъан къара чегиге айтадыла, аны ариу сыгъып, тёгерек чулгъап биширгендиле.

Къурманлыкъ Къурманлыкъ малгъа ючжыллыкъ къойну — ёнгечни сайлагъандыла, аны къыяуу болмазгъа тийишлиди. Жауурун къалакъны юсюнден айта кетейик. Бурунгу тюркле, анга къарагъандан сора, анны кемирчегин, сындырып, отха атхандыла.

Нек дегенде анга башха адам кёз жетдирип, алгъын къарагъанны жазыуун билирге боллукъду деп ийнангандыла. Къойну кёкюрегин бла къарнын жыргъанда, кемирчек чыгъады. Аны сойгъан жерде къабыргъагъа жабышдырыргъа керекди. Ол мал халалды деген магъананы тутады. Хант юлюшлеге къошулмагъпн жети зат: Ашха салынмагъан жети зат: Алай жюрютюлгени да бошдан тюйюлдю. Тюрк халкъланы бурун жашауларыны дуниясы былай бёлюнгенди: Онг жаны — кюнчыгъышха, сол жаны кюнбатышха саналгъанды.

Кюнчыгъышда, кюн чыкъгъанды, жашау къуралгъанды, берекет жюрюгенди. Андан салгъандыла юй журтланы да, эшиклерин ары буруп, анга кёре халкъда жюрюген тёрелени жорукълары да, онгу - солу деп. Бюгюнлюкде, ёмюрле ётген эселе да, къойну къурманлыкъгъа союу бла бирге аны санлау, юлюш этиу эм сыйлау да бийик даражада сакъланады. Айтыргъа тийишлиди, малкъарлыла тууар, эчки сюрюулени, ат жылкъыланы да жюрютгенликге, къурманлыкъгъа къой малны айыргъандыла асламысында.

Аны бла байламлы къой союу эм санлау жорукъланы энчи айтырчады. Бир ёмюр мындан алгъа жашауну заманына кёре аш бла суу бла байламлы жюрютюлген сауутла да къуралгъанды. Ашына кёре табагъы, балына кёре къалагъы Бу бёлюмде хапарыбыздан бир кесек бёлюнюп, башха жанына эсибизни бёлейик.

Былайда малкъар халкъда аш-азыкъ бла байламлы жюрютюлген къауум агъач сауутланы атларын эсибизге тюшюрейик.

эльбрусоид знакомства народ ру

Баям, ол да бюгюнлюкде уллу магъананы тута болур. Нек дегенде ала унутула баргъан затладыла, алай сыйлау тёрелерибизде аланы энчи жерлери, орунлары болгъанды, кеслерини заманларында къыйматлары да энчи эди ол сауутланы. Тепси — агъачдан ишленнген ючаякълы тёгерек аш къанга. Аны жанына бек кёп болса, юч, эки неда бир адам олтургъандыла. Аталадан къала келген, берекетден толу болуучу, адамны алларына аш салгъан уллуракъ къангагъа биз ашлау дегенбиз.

эльбрусоид знакомства народ ру

Къууанч бла байламлы аш салыннганнга уа сый къанга дегендиле. Анга кёре да, агъач гоппанла, чара, чанакъ, чёмюч, аякъ, табакъ. Гоппан — эки саплы терен аякъ, алгъыш аякъ деп жюрюгенди.

  • elbrusoid_moscow Эльбрусоид в Инстаграм
  • Эльбрусоид (Official Page)

Чёмючге, аякъгъа ичер зат къуюлгъанды — айран, шорпа д. Къошха келген къонакъланы сыйлауундан бир юлгюсю эсиме келеди былайда: Хант юлюшню энчилиги аны сыйындады дегенликни дайым да эшитген болурсуз барыгъыз. Къууанчха не кеп мал союлса да, къурманлыкъ мал хар заманда да, бир болады. Малкъарлыла къурманлыкъ малгъа къойну соядыла.

эльбрусоид знакомства народ ру

Къурманлыкъ малны юлюшлерин къууанчлада эм сыйлы адамлагъа саладыла. Малкъарда къой юлюшлени сыйда, тойда, къурманлыкъда, не башха къууанчда айтылгъан тёресине — хант юлюш дейбиз.

Хант юлюшню энчилиги недеди, аны сыйында.

эльбрусоид знакомства народ ру

Пусть Всевышний обрадует её Раем. К сожалению, я принёс всем трагическую новость. Сегодня утром ушла из жизни великая женщина, Сулиета Аслановна Кусова-Чухо. Женщина с таким мужеством, которое не часто встретишь сегодня у многих мужчин.

Общество и политика

С больным сердцем ей бы жить тихо и спокойно со своей замечательной семьёй, но оставаться в стороне от проблем не могла, остро реагировала на несправедливость, стремилась и мечтала о просвещённом и цветущем Кавказе. Каждый год Сулиета прикладывала огромные усилия для проведения очередного фестиваля, тратила деньги своей семьи, болела душой Семья, близкие и знакомые просили её поберечь здоровье, подлечить своё сердце, но ей было некогда, боялась не успеть воплотить в жизнь свои планы К сожалению, мы потеряли человека, с которой было за честь дружить и работать.

Это большая утрата для всего Кавказа. Приношу свои соболезнования родным и близким, терпения и долгих лет жизни супругу и детям. Пусть Всевышний примет её душу в рай! Аллах гюнахларын кечсин, джандетли этсин. СулиетаКусова 12 Nov В Москве третий раз пройдет уникальный фестиваль свадебных традиций мусульманских народов России NikahFest цель которого — знакомство молодежи с традициями и культурой никаха и возрождение свадебных традиций народов нашей страны.

В программе фестиваля церемония проведения настоящего никаха с пояснениями и комментариями имама, представление традиций сватовства и свадебных обрядов татар, башкир, карачаево-балкарцев, крымских татар.

У каждого народа есть красивые обряды, о которых будет интересно узнать: Ну а мы, в свою очередь, расскажем свадебные традиции карачаево-балкарского народа. Ждем вас 11 ноября в зале торжеств Татарского культурного центра Малый Татарский пер.

Ингиригиз ашхы болсун, Аланла! Мы собрались почтить память безвременно ушедших во время неслыханной доселе беды. Мы собрались вспомнить тех, кто выстоял, не сломился и не потерял веру в справедливость. Перед собравшимися выступил представитель карачаево-балкарской диаспоры в Казахстане - Дахир Таттаев.

Активисты Фонда проводят показательные уборки в популярных туристических местах. В акциях принимают от 10 до человек. Наибольшее количество мусора, разом вывезенное с места уборки, составило 1 тонну!

Эльбрусоид :: Форум :: знакомство с девушкой-карачаевкой

С апреля по июнь Эльбрусоид при поддержке министерств внутренних дел и министерств образования Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края провел конкурс детского рисунка среди учащихся начальных и средних классов.

В конкурсе приняли участие школ более и тысяч детей. Лучшие работы на правах социальной рекламы будут размещены вдоль главных дорог и розданы в виде стикеров автомобилистам. В календарном порядке ежегодно отмечаются наши религиозные и национальные праздники и памятные даты.

Кавказский форум российской молодежи, ежегодно проводившийся РКНК в Карачаево-Черкесии и собиравший более участников из разных регионов России. Ежегодные фестивали культуры народов Кавказа, проходящие в Москве и многое другое. Один из самых значимых своих вкладов Фонд внес в дело объединения разделенного карачаево-балкарского народа. Мы раздвинули искусственные границы и открыли наш новый мир.

И мы приглашаем вас в этот мир: Много это или мало?

эльбрусоид знакомства народ ру

За это время повзрослевшее дитя самоутверждается в жизни и осваивает собственное пространство в этом мире. За эти годы седеют и в корне переосмысливают жизнь, за эти тысячи дней проживают целый век и считают их эпохой Это всего лишь пролетевшие дни, куда может не уложиться мечта.

Это всего лишь разворот страницы в книге жизни, это сотая доля мига в истории Когда же я говорю об Эльбрусоиде, 15 лет - это лишь юбилейная цифра, измерить этот промежуток времени и оценить его может наш родной карачаево-балкарский народ, ради которого и работает наш Фонд.

Это тот самый случай, когда о годах судят по делам. Много или мало мы сделали за 15 лет, судите вы, мы же скажем, что все, что успели сделать, делали из чистых помыслов. Хотел бы сказать о самом, на мой взгляд, важном достижении Фонда "Эльбрусоид" - это доверие наших людей и доверие не только людей нашей национальности, но и всех, кто так или иначе познакомился и имел с нами. Доверие - это то, чем мы дорожим больше. Уверен, 15 лет работы Эльбрусоида стоили этого, и это уже очень много! Спасибо всем за это!

Будем и дальше добрыми делами поддерживать ваше доверие. А помыслы наши всё так же чисты!